Organizátor

Vědomí Srdce
Email
lucie.meskanova@vedomisrdce.cz
Webová stránka
https://www.vedomisrdce.cz

Datum

08 Lis 2020
Expired!

Čas

8:00 - 22:00

Sebe-vědomí národa

400 let o Bílé Hory

8. 11. 2020 uplyne 400 let od bitvy na Bílé hoře, jejíž důsledky dodnes zátěžově ovlivňují sebe-vědomí našich zemí – Čech, Moravy, Slezska i Slovenska. Před 400 lety se u Prahy odehrála jedna z osudových bitev českých dějin, ve které čeští stavové bojovali za právo na sebeurčení českého národa, svobodu slova, náboženskou toleranci a český jazyk. Výsledek bitvy znamenal na další tři století ztrátu samostatnosti a porobu českého národa.
Důsledky Bílé Hory ve světovém kontextu
Důsledky Bílé Hory v evropském kontextu

Celá historie našich národů se týká každého z nás a vše je v kolektivním informačním poli zaznamenáno, včetně snahy českých stavů spravovat zemi společně od kulatého stolu, bez vnějších zásahů a minipulací.
V různých historických etapách jsme se nemohli projevovat navenek. Mnohé jsme si za tu dobu uvědomili a nyní může našimi životy, na základě všech předchozích zkušeností, promlouvat Moudrost a vědomí sounáležitosti.
V hluboké úctě k našim předkům, našemu národu a k Životu nás všech, máme v těchto dnech také možnost obracet se do vědomého ticha, například s prosbou o Milost pro dobro naší další společné cesty.

PROSBA O MILOST

Život nás někdy přivádí i do náročných osobních i společenských situací, ve kterých se můžeme cítit bezmocní, protože chybí svobodné a smysluplné východisko z daného stavu věcí. V takových chvílích se však vždy můžeme obrátit do našich hlubokých vnitřních rovin k Vyšší síle našeho Života, s vědomím, že je tu stále s námi.
Prosbou o Milost jsme si vědomi skutečnosti, že jedině Stvořitelská síla může „vstoupit“ do našeho prožitkového světa, nastaveného v principu akce – reakce, a proměnit člověkem neproměnitelné.
Prosbou o Milost se vzdáváme svého osobního chtění, aby „věci“ byly podle našich představ.

Nechť Moudrost a Pravda soucítěním a láskou námi promlouvá a koná.
Nechť Světlo Milosti působí v našich životech pro šťastnou cestu všech.

MINULÁ SETKÁNÍ

PROČ OBRODA ČESKÉ MATRICE?

Co rozumíme pod pojmem matrice?

Pod pojmem MATRICE zde rozumíme jemnohmotný „hodnotově – genetický“ kód uložený v kolektivním nevědomí, který je specifický pro obyvatelstvo konkrétního území (národa) a určuje mimo jiné jeho jedinečnost a poslání. Původní podoba ČESKÉ MATRICE byla poškozena v době kolem Bílé Hory 1620 a v letech následujících.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je odstranění této zátěže, návrácení MATRICE do původní podoby a obnovení tvůrčího ducha obyvatel českých zemí do plné síly.

V jakém stavu je dnes kolektivní vědomí českého národa?

V našem vnímání je jiné než před Bílou horou 1620, je poškozené a zablokované. Nabízí se analogie s počítačovým virem: Hardware (tělo) ani software (duše) nejedou na plný výkon.

V jedné rovině je kolektivní vědomí českého národa velmi otevřené, silně produchovnělé s velkým potenciálem otevřít se čistému lidství a vyššímu poznání. Na druhé straně vnímáme, že je zatíženo ponížením, závistí, strachem a pochybnostmi ve vztahu k vlastní hodnotě a dostatečnosti. Je zablokované potřebou zavděčit se a podřizovat tam, kde je to v dané chvíli výhodnější a zajímavější.

Vnímáme, že nezrál čas zablokované odblokovat. Jsme na to nyní připraveni a dostatečně vyzrálí. Jedná se o dlouhodobý vývojový proces, jímž jako jednotlivci i kolektivní vědomí procházíme.

Čím bylo zablokování matrice způsobeno?

Je třeba zdůraznit, že z pohledu rozvoje lidské osobnosti i kolektivního vnímání, se jedná o přirozenou součást vývojového procesu.

Stejně jako v životě jednotlivce, nám i ve společnosti do cesty přicházejí zátěžové situace. Tyto situace nás současně něčemu učí, umožňují nám rozvíjet svou schopnost vnímat a prožívat život plnohodnotně, rozumět mu a konat podle jeho zákonů. Právě těžké prožitky nám paradoxně přinášejí určité poznání, které v dané etapě své cesty potřebujeme. Umožňují nám proměnu pohledu na sebe i svět a často nám dávají možnost naplnit nezbytnou cestu odpuštění.

Z historického pohledu existuje více událostí, které k devastaci sebe-vědomí českých národů přispěly, ale kritickým „pečetícím“ aktem byla rituální vražda sedmadvaceti pánů po bitvě na Bílé hoře. K ukotvení změn v české matrici pak došlo v průběhu třicetileté války. Události v době kolem roku 1620 a dále způsobily, že sebe-vědomí českého národa bylo silně mocensky potlačeno a pošlapáno. Nastoupila síla strachu, způsobující především pocity bez-moci, ponížení a despektu. Toto zablokování se stalo součástí naší kolektivní hodnotové matrice.

Proč je právě nyní nutná změna kolektivního nevědomí českých národů?

Po staletí nás ovládal strach, despekt a pochybnosti, potlačili jsme pocit vlastní hodnoty, po kterém ovšem stále přirozeně toužíme. To se projevuje v zrcadlení života v naší každodennosti. Zažíváme pak prožitky nehodnoty a nenaplněné touhy po ocenění.

Podle našich vnitřních programů je nastavená celá společnost, vláda i zákony.

Abychom se osvobodili od zátěže, která nám brání rozvíjet se plnohodnotně ve svobodné, sebe-vědomé a šťastné bytosti, je nutné nové poznání, které nám umožní zablokovaný potenciál uvolnit.

Co je cílem meditačního setkání?

Cílem meditačního setkání je odstranění této zátěže, navrácení matrice do původní podoby a obnovení tvůrčího ducha obyvatel českých zemí do plné síly.

Aby se mohl člověk i společnost rozvíjet, musí se nejprve odpoutat od ovládacích, devastačních přesvědčení, strachů a programů, které v rozvoji brání. Odpoutat se znamená nejdříve v sobě tyto programy objevit, uvědomit si jejich význam a uvědomit si jaké poučení a poznání nám přinesla a k jaké proměně nás vede. Jestliže se umíme naprogramovat na určité postoje prožívání, umíme se i přeprogramovat na jiné. Jen je třeba trpělivosti pro zavedení nových, smysluplných postojů do života.

Meditativní naladění nám umožňuje propojení se sebou sama v rovině nevědomí, v níž jsou devastační programy uložené a pochopit silou vnitřní moudrosti jejich roli na naší cestě a změnit zápis. Veškeré prožívání začíná v mysli, takže je účinné naučit se tento nástroj života vhodně používat. Vytvářet představy toho co žít chceme, místo toho, co žít nechceme. A tak nově tvořit každodenní život na úrovni jedince i celé společnosti.

2014

2015

2016