rok 2017

Výroční zpráva Vědomí Srdce o.p.s. za rok 2017

Základní údaje společnosti

Společnost byla dne 28.12.2006 zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích pod identifikačním číslem 261134006

Název obecně prospěšné společnosti je Vědomí Srdce o. p. s. (dále jen „společnost“).

Sídlem společnosti je Čechova 906, 391 65 Bechyně

Orgány společnosti

Správní rada:

Předseda Ing. Jaroslav Záhora

Místopředseda Jan Dubanič

Člen PhDr. Anita Beganyová

Dozorčí rada:

Předseda Ing. Radek Trachta

Místopředseda Ing. Jan Kubín

Člen Ing. Jaroslav Nahodil

Statutární orgán:

Ředitel Ing. Jiří Ott

SPOLEČNOST JE ZALOŽENA K POSKYTOVÁNÍ TĚCHTO OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB:

a) zřizování a provozování center pro osobní rozvoj člověka v duchovní, duševní i materiální oblasti života,

b) vzdělávací, osvětová a poradenská činnost zaměřená na ozdravení života jednotlivce i společnosti,

c) poskytování sociálních služeb a služeb sociálně potřebným skupinám,

d) pořádání ozdravných, harmonizačních a zábavně vzdělávacích setkání,

e) organizování duchovních setkání a jiných činností zaměřených na šíření duchovních myšlenek,

f) činnosti podporující rozvoj alternativních způsobů péče o člověka a společnost,

g) činnosti přispívající ke zviditelnění a sjednocení duchovních sil na principech spolupráce, partnerství a nenásilí.

DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. Kromě obecně prospěšných služeb může společnost vykonávat tyto doplňkové činnosti:

a) publikační činnost,

b) výroba a prodej drobných předmětů,

c) nákup a prodej zboží,

d) zprostředkování obchodu a služeb,

e) ubytovací služby.

Poslání a cíl společnosti

1. Chceme v moudrosti žít to, co cítíme ve svém srdci. Nechceme žít jen podle toho, co od nás očekává okolí.

2. Naší cestou je spolupráce. Podporujeme vzájemnost, sounáležitost, mírová řešení místo boje.

3. Každého člověka považujeme za stejně hodnotného bez ohledu na jeho věk, pohlaví, zdravotní stav, rasu nebo vyznání. Respektujeme odlišnosti a podporujeme jejich uvědomování (uvědomování sebe sama) a rozvoj.

4. Chceme rozvíjet lidství, tzn. činnost, které slouží ku prospěchu celku. Chceme pomáhat ostatním (lidem, kteří si momentálně nevědí rady).

5. Uvědomujeme si zodpovědnost vůči sobě (svému zdraví, tělu) i vůči svému okolí a celé planetě.

6. Člověka vnímáme jako cítící bytost (má duši) a ne pouze jako myslícího živočicha.

Přehled základních aktivit v roce 2017

V tomto roce jsme dokončili změnu struktury společnosti a definitivně ukončili oficiálního působení našich klubů.

V druhé polovině roku jsme začali s přípravou celosvětového meditačního setkání na podporu míru – akce VIA HARMONIA, která je plánována ve třech setkáních od podzimu roku 2018 do první poloviny roku 2019. Tato akce volně navazuje na přechozí tři meditační setkání:

- Obroda české matrice, v roce 2014

- Dejme sílu míru, v roce 2015

- Jak sjednocené vědomí mění osudové prostředí, v roce 2016

Ekonomické oblast činnosti společnosti

Účetní závěrka společnosti byla v řádném termínu odevzdána a předložena dozorčí radě ke kontrole a schválení.

příjmy za rok byly ve výši: 3 700,- Kč

výdaje za rok byly ve výši: 14 615,- Kč

Zprávu připravil ředitel společnosti Ing. Jiří Ott