rok 2016

Výroční zpráva Vědomí Srdce o.p.s. za rok 2016

Základní údaje společnosti

Společnost byla dne 28.12.2006 zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích pod identifikačním číslem 261134006

Název obecně prospěšné společnosti je Vědomí Srdce o. p. s. (dále jen „společnost“).

Sídlem společnosti je Čechova 906, 391 65 Bechyně.

Orgány společnosti

Správní rada:

Předseda Ing. Jaroslav Záhora

Místopředseda Jan Dubanič

Člen PhDr. Anita Beganyová

Dozorčí rada:

Předseda Ing. Radek Trachta

Místopředseda Ing. Jan Kubín

Člen Ing. Jaroslav Nahodil

Statutární orgán:

Ředitel Ing. Jiří Ott

Poslání a cíl společnosti

Vědomí Srdce symbolizuje vnitřní sílu a vnitřní moudrost, ukrytou v každém člověku.

Uvědomovat si své Srdce znamená uvědomovat si své vnitřní Já, umět naslouchat intuici, žít důvěru v sebe sama a proměňovat získané znalosti v moudrost života.

Cílem Vědomí Srdce je zviditelnit duchovní sílu ve společnosti a využít její potenciál pro zkvalitnění života všech lidí.

Společným prvkem je vytváření spolupráce místo konkurence ve všech oblastech života.

Jedná se o formy spolupráce Nového věku, které jsou postavené na principech nenásilí, tolerance, vzájemné úcty a respektování zákonů života.

Pro dosažení společného cíle nabízí Vědomí Srdce vytváření prostoru pro aktivity zaměřené na ozdravení všech oblastí života jednotlivce i společnosti i celé planety.

Vyléčení života znamená uzdravit a rozvíjet člověka jako celistvou bytost – tedy nejen fyzické tělo, ale současně i mysl a lidskou Duši.

Nezbytným předpokladem změny života je osvobození člověka a tím i společnosti od nadvlády strachu.

Osvobození vede k rozvoji sebe-vědomé osobnosti člověka, uvědomující si svoji vnitřní sílu, naslouchající moudrosti svého srdce a schopné vzít zodpovědně život do vlastních rukou.

Vědět nestačí – vědění je potřeba použít a žít!

Řídíme se následujícími krédy.

1. Chceme v moudrosti žít to, co cítíme ve svém srdci. Nechceme žít jen podle toho, co od nás očekává okolí.

2. Naší cestou je spolupráce. Podporujeme vzájemnost, sounáležitost, mírová řešení místo boje.

3. Každého člověka považujeme za stejně hodnotného bez ohledu na jeho věk, pohlaví, zdravotní stav, rasu nebo vyznání. Respektujeme odlišnosti a podporujeme jejich uvědomování (uvědomování sebe sama) a rozvoj.

4. Chceme rozvíjet lidství, tzn. činnost, které slouží ku prospěchu celku. Chceme pomáhat ostatním (lidem, kteří si momentálně nevědí rady).

5. Uvědomujeme si zodpovědnost vůči sobě (svému zdraví, tělu) i vůči svému okolí a celé planetě.

6. Člověka vnímáme jako cítící bytost (má duši) a ne pouze jako myslícího živočicha.

Přehled základních aktivit v roce 2016

V roce 2016 jsme uspořádali meditační setkání s názvem „Jak sjednocené vědomí mění osudové prostředí“.

Setkání se uskutečnilo dne 28. září 2016 od 10:00 do 17:00 hod a opět za účasti několika set lidí. Navzájem, jsme si připomněli a zviditelnili jak společné vědomí lidí žijících na našem území, vytváří a mění osudové určení. Příkladem je historie – SVATOPLUKOVI PRUTY. Jedinec zvládne málo, ale společenství sjednocené (spojené) ve stejném přesvědčení a víře, může změnit i naše směřování.

Ekonomické oblast činnosti společnosti

Účetní závěrka společnosti byla v řádném termínu odevzdána a předložena dozorčí radě ke kontrole a schválení.

příjmy za rok byly ve výši: 50 941,- Kč

výdaje za rok byly ve výši: 63 687,- Kč

Zprávu připravil ředitel společnosti Ing. Jiří Ott