rok 2015

Výroční zpráva Vědomí Srdce o.p.s. za rok 2015

Základní údaje o společnosti

Společnost byla založena dne 28. 12. 2008 a je vedená u krajského soudu v Českých Budějovicích pod identifikačním číslem 26113406.

Název obecně prospěšné společnosti je Vědomí Srdce o.p.s. (dále jen společnost).

Společnost má sídlo na adrese Čechova 906, 39165 Bechyně

Orgány společnosti zapsané v obchodním rejstříku ke dni 31. 12. 2015

Správní rada:

Předseda Bc. Marek Březina

Místopředseda Božena Gerychová

Člen Marcela Mrkosová

Dozorčí rada:

Předsedkyně Renata Plačková

Místopředsedkyně Ing. Vladimíra Březinová

Člen Ing. Radek Trachta

Statutární orgán:

Ředitel Ing. Jiří Ott

Na zasedání správní rady dne 16. listopadu. 2015 byly projednány a odsouhlaseny změny ve složení správní a dozorčí rady. Podnětem byly osobní žádost jednotlivých členů orgánů společnosti o uvolnění z funkcí.

Nové obsazení orgánů společnosti, které bylo schváleno správní radou a zakladatelkou společnosti a bylo následně zapsáno dne 23. února 2016 u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Nové složení orgánů společnosti platné od 16. listopadu 2015 a zapsané v obchodním rejstříku dne 23. února 2016

Správní rada:

Předseda Ing. Jaroslav Záhora

Místopředseda Jan Dubanič

Člen PhDr. Anita Beganyová

Dozorčí rada:

Předseda Ing. Radek Trachta

Místopředseda Ing. Jan Kubín

Člen Ing. Jaroslav Nahodil

Statutární orgán:

Ředitel Ing. Jiří Ott

Činnost společnosti v roce 2015.

Dne 29. srpna 2015 byla uspořádána celorepubliková akce – Společná mírová meditace pod názvem Dejme sílu míru. Meditace proběhla na Bílé Hoře v Oboře Letohrádku Hvězda. Akce navazovala na aktivitu v roce 2014, která měla hlavní téma – Obroda české matrice.

Tentokráte se jednalo o klidové meditační setkání tak, jak napovídal název, a hlavním cílem bylo společné naladění a posílení vnitřního i vnějšího míru, v podobě tří velkých meditací vedených Ernestínou Velechovskou. Celé akce se v průběhu dne účastnilo cca 300 lidí. Toto setkání a meditace byla přijata s velmi pozitivními ohlasy.

Ostatní důležité informace

V průběhu roku 2015 jsou jseme zahájili ukončování přímé vazby na jednotlivé kluby Vědomí Srdce o.p.s. a to jak právní, tak i ekonomické. Jednotlivé kluby buď to zaniknou, nebo pokud měly svou náplň činnosti a chtějí se dále scházet, tak se již bude jednat o samostatné subjekty.

Ekonomické oblast činnosti společnosti

V roce 2015 obdržela společnost několik sponzorských darů, které v souladu se zakládací listinou byly použity na pokrytí výše zmíněné akce v srpnu. Dary, které společnost obdržela koncem roku, budou v rámci účetnictví převedeny do roku 2016 na přípravu a organizování dalších akcí. Účetní závěrka společnosti byla v řádném termínu odevzdána a předložena dozorčí radě ke kontrole a schválení.

příjmy za rok byly ve výši: 24 800,- Kč

výdaje za rok byly ve výši: 10 039,- Kč

Zprávu připravil ředitel společnosti Ing. Jiří Ott