Centrum Brno

Brněnské Centrum Vědomí Srdce o.p.s. zahájilo svoji činnost v září 2005. Od té doby prošlo svým vývojem a proměnnou.

V současné době chod brněnského centra zajišťuje 6 osob. Naše vzájemná spolupráce se zdokonaluje a dotváří od ledna 2012. Jsou to Dagmar Fojtíková, Jaroslav Nahodil, Klára Thielová, Miluše Bednářová, Radka Jersonová a Tomáš Horský. Více informací viz Kontakt.

Centrum Vědomí Srdce Brno vnímáme jako společenství podobně naladěných lidí. Baví nás objevovat poklady ukryté v našem nitru a jejich užívání v každodennosti. Je nám velkým potěšením, že v této transformující době můžeme být nápomocni sobě i jiným organizováním příjemných setkávání. Naše prvořadé poslání je sdružovat se s ostatními, sdílet svá poznání a zkušenosti, šířit duchovní osvětu a podílet se tak na postupném pozvedávání naší společnosti.

Našim silným tématem jsou vztahy. Pro rok 2013 plánujeme výrazné rozšíření o téma zdraví a o vše co s ním souvisí.

Nosným pilířem naší činnosti jsou pravidelná setkávání pod názvem Povídání a meditace (až na malé výjimky se jedná o třetí pondělí v měsíci), která jsou otevřena všem lidem dobré vůle, majícím chuť s námi pobýt v podobném naladění, popovídat si, vzájemně se posunout v poznání života i sebe sama. Důležité je při tom uvědomění, že vlastně nejsme sami, kdo se potýká s určitými tématy.

Společná pro všechny večery je otevřená komunikace. Naším cílem je vytvořit v centru prostor, kde se všichni cítí v bezpečí a jsou schopni a ochotni podělit se o své názory a prožitky a sdílet společně své pocity. Tento stav otevřenosti, který pomáhá k získání vnitřního klidu a harmonie, nastane u někoho hned při první návštěvě centra, u jiného třeba později. Někomu stačí pouze pasivně sdílet s ostatními atmosféru vzájemného porozumění a již to pro něj může být velkým přínosem. Nedílnou součástí setkávání bývají meditace.

Všem bez rozdílu pomáhají setkání nalézt svoje místo a svoji cestu v dnešním životě.

V roce 2012 jsme se při našich pravidelných setkáních věnovali těmto tématům:

1. Téma: Role peněz a hmoty vůbec v životě LIDÍ NA CESTĚ.
Večerem provázel Martin Dokoupil.

Věnovali jsme se těmto otázkám:
- Žijeme tím, na co myslíme. Víme ale skutečně, co se v našich hlavách odehrává?
- Je způsob, jakým si vydělávám peníze, v souladu s mými hodnotami?
- Za co mám chtít peníze a za co ne (to řeší zejména ti, kteří pracují v duchovní sféře)?
- Mám chtít peníze za svoji práci od všech? A co rodina a blízcí přátelé nebo lidé, kteří žijí v nedostatku?
- Jak správně nastavit cenu své práce?
- Jakou životní úroveň si zasloužím, resp. na jakou životní úroveň mám právo?
- Jak si říct o peníze (například zvýšení platu), pokud cítím, že nejsem dostatečně ohodnocen/a?
- Jak prožívám setkání s lidmi, kteří jsou výrazně chudší/bohatší, než já? Je tato nerovnováha v pořádku?

2. Téma: Emoce z pohledu nejnovějších výzkumů mozku
Večerem provázel Jaroslav Nahodil.

Věnovali jsme se těmto otázkám:
- Žijeme tím, na co myslíme. Víme ale skutečně, co se v našich hlavách odehrává?
- Emoce-automatické reakce mozku na nebezpečí či odměnu. Jak emoce vyhodnocujeme?
- Co náš mozek vyhodnotí jako ohrožující a co jako odměňující?
- Jak můžeme ovlivnit naše myšlenky?
- Co nás řídí a má zásadní vliv na náš každodenní život, na naši komunikaci s okolím a na možnosti naší vzájemné spolupráce?

3. Téma: Partnerské vztahy - soužití ženy a muže
Večerem provázeli Dagmar Fojtíková, Jaroslav Nahodil a Martin Dokoupil

Věnovali jsme se například těmto otázkám:
- Co to znamená být mužem či ženou?
- Čím se mohou ženy a muži vzájemně obohatit?
- Kde začíná a kde končí naše zodpovědnost za vztah?
- Jak je to s žárlením a nevěrou?
- Má smysl udržovat neuspokojivý vztah nebo je lepší odejít?
- Je SAMOTA plnohodnotná alternativa partnerského vztahu?

4. Téma: Co žijeme tady a teď
Večerem provázeli Dagmar Fojtíková, Jaroslav Nahodil

Věnovali jsme se například těmto otázkám:
- Co v současné době prožívám?
- Jaké je moje současné životní téma?
- Jak vnímám a reaguji na negativitu, která ke mně přichází?
- Co mi v životě dělá radost?

5. Téma: Naše vztahy
Večerem provázela Miluše Bednářová

Věnovali jsme se například těmto otázkám:
- Jaký je náš vztah k našemu partnerovi?
- Jaký je náš vztah k naší životní cestě?
- Jaký je náš vztah k životu jako takovému ?

6. Téma: Prociť sama sebe skrze tóny tibetských misek
Večerem provázel náš host Jana Remerová

Součástí setkání bylo:
- Pasivní relaxačně poslechová část, která vedla ke zklidnění.
- Hlubinná meditace, kdy jsme měli možnost procítit, uvědomit si, poznat a především také pomocí nástrojů měnit své vzorce chování.
- Procítění síly rezonance těchto netradičních hudebních nástrojů na našich tělech.

7.téma: Předvánoční ladění: Rok 2013 - zrcadlo partnerských vztahů.
Večerem provázel náš host kartářka a numeroložka Evou Zemanová, která kromě daru nahlédnout do karet dostala i dar slyšet průvodce lidí, vidět je a předávat jejich vzkazy.

Kromě organizování setkání se členové brněnského centra Vědomí Srdce o.p.s. podílejí na zajišťování dalších akcí jako například:
Společné kulturní akce:
- Koncert báječného Ondřeje Havelky
- Varhanní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie
- Obohacující koncerty Hudební fakulty JAMU v Brně

Příroda:

- Výlet s meditací k Helenčině studánce
- Návštěva botanické zahrady na Kraví Hoře

Spoluúčast na dalších akcích:

- Svatováclavské Inspirace na Kunětické hoře.
- Sběr podpisů na podporu kandidatury Táni Fischerové na prezidentku naší republiky.